اَز اولـp قَصـנَp مـوندَכּ نبوנ...ینـﮯ נیگهـ بـﮯ נلیلـﮧ! 

 اَ تـَـﮧ دلـpَ اُمـیدوارp هـمَتـوכּ موفَقـ باشیـכּ ...

 مـیرp و נیگِـﮧ امـ نمیآمـ امیـנوارpَ زوנ فراموشـ شـp واسهـ همـﮧ!

بایـ  ...