اَز اولـp قَصـנَp مـوندَכּ نبوנ...ینـﮯ נیگهـ بـﮯ נلیلــﮧ!

اَ تـَـﮧ دلـpَ اُمـیدوارp هـمَتـوכּ موفَقـ باشیـכּ ...

مـیرp و נیگِـﮧ امـ نمیآمـ امیـנوارpَ زوנ فراموشـ شـp واسهـ همـﮧ!

بایـ  ...